PERPA B Blok Genel Kurulu Ertelendi

Değerli kat maliklerimiz,
08 Nisan 2021 Perşembe günü yapılması planlanan PERPA B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Olağan Genel Kurul toplantısı katılımcı çoğunluğu sağlanamadığı için 20 Nisan 2021 Salı gününe ertelenmiştir.

PERPA B Blok Yönetimi

Genel Kurul Nedir?

Genel Kurul toplantısı, bir Derneğin en önemli görevlerinin başında gelir. Zira, Genel Kurul toplantısının usulüne göre yapılmamış olması, yapılmamış sayılacağı için Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçilmemiş olacak, alınan tüm kararlar geçersiz olacaktır. Yani, Genel kurul yapmak, sadece Divan tutanağı düzenleyip, Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerini DERBİS sistemine girmekten ibaret değildir. Tüm Genel Kurul evraklarının tam ve düzenli olması gerekir.

Dernekler, tüzükte yazılan sürelerde Olağan, bunun haricinde Olağanüstü olarak yapılabilir.

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurulda olduğu gibi, olağanüstü genel kurul toplantısı içinde toplantının günü, saati, yeri ve gündemini bir kararla belirlenir. Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi düzenlenerek bu üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

Dernekler Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtilen usule göre toplantı gerçekleştirilir.

Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul tarihinden çok kısa süre önce yapılmış ve bu toplantıda dernek organlarının seçimi gerçekleştirilmiş olsa dahi olağan genel kurulun tüzükte belirtilen zamanda yapılmasını etkilemez.

Genel Kurul toplantı yeter sayısı nedir ?

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Bu kapsamda, tüzük değişikliği veya fesih hali dışında, genel kurulun birinci toplantısında dernek tüzüğünde belirtilen genel kurula katılma hakkı bulunan (Örneğin, yıllık aidatını ödemiş olanlar vs.) üye sayısının salt çoğunluğu ile toplantı gerçekleştirilebilecektir. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş olan toplantının ikincisinde ise tüzükte belirtilen yönetim ve denetim kurullarının sadece asıl üye sayısının iki katından az olamamaktadır. İkinci toplantıda tüzük değişikliği veya fesih konusu görüşülecek dahi olsa yönetim ve denetim kurulunun asıl üye sayısının iki katından az olmamak üzere üyenin toplantıya katılımı yeterlidir.

Kaynak

www.dernekdanismani.org

Visited 23 times, 1 visit(s) today