2021 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemeleri Başladı

2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödemeleri başladı.
Son ödeme tarihi: 30 Kasım 2021 Salı

Ayrıntılar videomuzda

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 54 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan çevre temizlik vergileri belirlenmiştir.

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44 ncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. Sözü geçen maddenin devamında ise konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde ise 12 kuruş olarak hesaplanacağı belirtilmektedir.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı, bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında (2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %36,20 olarak hesaplanmış ve 27 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 533 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.) artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı aynı maddede hüküm altına alınmıştır.

Emlak Vergisinden Kimler Muaf?

Herhangi bir geliri olmayan, yalnızca kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları ödemeler ile hayatını devam ettiren, Türkiye’de brüt 200 metrekareden fazla konutu olmayanlar, engelliler, gaziler, dul ve yetimler emlak vergisinden muaftır.

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başınabüyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin 7 nci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Kaynak

1- www.grantthornton.com.tr

Visited 21 times, 1 visit(s) today